grantové poradenstvo / verejné obstarávanie / finančné sprostredkovanie

Aktuálne

AKTUÁLNE ODPORÚČAME

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - „Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch“

Výška a intenzita pomoci:
Výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov je 85% a spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa je 15%.

Minimálna výška príspevku: 20 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

V rámci Výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviachv službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pod ktorými sa rozumejú kategórie ekonomických činností podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 – Sekcia C Priemyselná výroba, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.

Termín uzavretia ďalšieho hodnotiaceho kola je 15.05.2019

K oprávneným aktivitám patria:

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
B. Implementácia opatrení z energetických auditov

Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať obe oprávnené aktivity, t. j. po realizácii hlavnej aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP musí prísť k realizácii hlavnej aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov.

V rámci aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov budú podporené opatrenia:

1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu

4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami)

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií

6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku

7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na body 1 až 6).

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

- realizácia projektu sa týka výlučne stavebných objektov, ktoré sú skutočne využívané a zároveň zapísané v katastri nehnuteľnosti ako nasledovné druhy stavieb, t. j.:

  • Priemyselná budova,
  • Administratívna budova

a zároveň

- realizácia projektu sa týka stavebných objektov, ktoré sú ku dňu predloženia ŽoNFP využívané na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2  a budú využívané na tento účel aj v čase udržateľnosti projektu a realizáciou projektu nedôjde k zmene účelu využitia budovy;

- opatrenia na úsporu energie v administratívnej budove budú navrhnuté v súlade s požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Zoznam povinných príloh ŽoNFP v rámci Výzvy OPKZP- PO4-SC421-2017-30:

1. Plnomocenstvo (ak relevantné) - pripravíme

2. Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie (ak relevantné) - pripravíme

3. Test podniku v ťažkostiach (záväzný formulár) - vypracujeme 

4. Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (záväzný formulár – Úverový prísľub) – predloží žiadateľ

Potreba preukázať min. 15%  z oprávnených výdavkov na spolufinancovanie výpisom z účtu kde je min. 40 000 eur alebo úverovým prísľubom / úverovou zmluvou

5. Výpis z registra trestov fyzickej osoby (štatutárov) - predloží žiadateľ

6. Výpis z registra trestov právnickej osoby - predloží žiadateľ

7. Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa (záväzný formulár) - vypracujeme 

8. Energetický audit - predloží žiadateľ
Energetický audit musí obsahovať najmä:
- výpočet úspor primárnych energetických zdrojov pred realizáciou opatrení,
- predpoklad úspor primárnych energetických zdrojov po realizácii opatrení,
- výpočet plánovaného objemu výroby elektriny a/alebo tepla z obnoviteľného zdroja energie vrátane zdôvodnenia plánovaného ročného využitia inštalovaného výkonu,
- výpočet a hodnoty všetkých relevantných meratelných ukazovateľov definovaných v Prílohe č. 3 výzvy,
- údaje a vyhodnotenie energetických vstupov a výstupov za minimálne 3 kalendárne roky predchádzajúce výkonu energetického auditu,
- výpočet predbežných investičných výdavkov na výrobu elektriny a/alebo tepla (EUR/MWh),
- výpočet úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2,
- bilancie tuhých znečisťujúcich látok (v člení na PM10 a iné), SO2 a NOx pred a po realizácii projektu,
- popis technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení (výroba elektriny a/alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie)
- majetkovoprávny vzťah objednávateľa energetického auditu k predmetu energetického auditu.

9. Projektová dokumentácia (ak relevantné) - predloží žiadateľ

Súčasťou projektovej dokumentácie musia byť minimálne nasledovné dokumenty:
-technická správa,
-výkresová časť,
-rozpočet projektu podľa výkazu výmer vrátane editovateľnej elektronickej verzie výkaz výmer vo formáte MS Excel, ktorú žiadateľ predkladá prostredníctvom ITMS2014+.
Rozpočet projektu podľa výkazu výmer nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

10. Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo – právnych vzťahov - predloží žiadateľ

V rámci tejto prílohy žiadateľ predkladá doklady preukazujúce vlastnícke právo/právo súvisiace s realizáciou projektu na celé obdobie realizácie hlavnej aktivity projektu a celé obdobie udržateľnosti projektu.
Dlhodobý majetok (napr. budovy, energetické zariadenia, rozvody energie), ktorý je nadobudnutý, zrekonštruovaný, zhodnotený alebo inak spolufinancovaný z NFP poskytnutého v rámci tejto výzvy musí byť

počas celej doby realizácie hlavnej aktivity projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto vzťahov.

Takýto majetok nemôže byť v podielovom vlastníctve žiadateľa a ani v nájme žiadateľa.
Žiadateľ musí mať zároveň vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu k pozemkom a stavbám, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu, ale nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho odseku

(napr. pre účely zabezpečenia prístupu k predmetu projektu, umiestnenia zariadenia a pod.). Takéto pozemky/stavby môžu byť vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom alebo podielovom spoluvlastníctve,

v nájme žiadateľa alebo v kombinácii týchto vzťahov. Ak realizácia projektu zasahuje do cudzej veci, žiadateľ je povinný preukázať k tejto veci iné právo, ktoré oprávňuje žiadateľa k realizácii projektu.

Nehnuteľnosti súvisiace s realizáciou projektu môžu byť zaťažené ťarchami za podmienky, že žiadna ťarcha nesmie brániť realizácii projektu.

11. Povolenie na realizáciu projektu (ak relevantné) – predloží žiadateľ

V prípade relevantnosti prílohy, žiadateľ predkladá právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade realizácie drobnej stavby je potrebné predložiť oznámenie stavebného úradu k ohláseniu uskutočnenia stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona, resp. iný relevantný doklad podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. Zároveň je potrebné predložiť v takomto prípade vyjadrenie stavebného úradu, že nemá námietky k uskutočneniu drobnej stavby. V prípade, ak boli k povoleniu na realizáciu projektu vydané rozhodnutia, ktoré menia pôvodné povoľujúce rozhodnutie, je potrebné predložiť všetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vzťahu k navrhovanej stavbe.

12. Podrobný rozpočet projektu (záväzný formulár) - predloží žiadateľ
Rozpočet projektu podľa výkazu výmer v editovateľnom formáte a zároveň  Sken originálu (vo formáte PDF)

13. Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (záväzný formulár) - vypracujeme 

14. Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP - pripravíme 

15. Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 - pripravíme 

16. Prehľad prijatej pomoci (záväzný formulár) - vypracujeme 

17. Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (záväzný formulár) - vypracujeme

 

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2.-21 - Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Výška a intenzita pomoci:

Miesto realizácie projektu

Žiadateľ
(fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie)

Maximálna intenzita pomoci v (%)

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa v (%)

Nitriansky kraj,
Trnavský kraj,
Trenčiansky kraj,

Mikro a malý podnik

45%

55%

Stredný podnik
Veľký podnik

35%
25%

65%
75%

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Prešovský kraj,
Košický kraj

Mikro a malý podnik
Stredný podnik
Veľký podnik

50%

45%

35%

50%

55%

65%Minimálna výška príspevku: 100 000 EUR
Maximálna výška príspevku: 3 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické/právnické osoby, u ktorých od vzniku ku dňu predloženia Žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Termín uzavretia ďalšieho hodnotiaceho kola je 28.06.2019

K oprávneným aktivitám patria:

Kategória 1 - Synergické a pokročilé inteligentné riešenia

 Pokročilá telematika – vyspelé komunikačné riešenia s využitím špeciálnych rádiotechnológií, pre prenos informácií vo výrobných a prepojených intralogistických priestoroch ako fyzická realizácia komunikácie v rámci smart riešení.

 Kolaboratívna robotika – riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe v tesnej blízkosti človeka, bez nutnosti využitia fyzických prvkov ochrany a oddelenia robota od pracovníkov.

 Kyber-fyzikálne systémy (CPS) - riešenie, vytvorené ako komplexné sústavy zariadení a riadiacich prvkov, ktorých prepojením vzniká základná báza pre Inteligentný priemysel. V spojení s vysoko výkonným softvérom a špeciálnymi užívateľskými rozhraniami umožňujú komunikáciu medzi výrobnými a manipulačnými zariadeniami na viacerých úrovniach a v reálnom čase reagujú na potreby výrobného procesu.

 Digitálne dvojča (Digital Twin) - inteligentné riešenie, ktoré funguje s využitím digitálnej kópie fyzického objektu a procesu (výrobku a výroby a súvisiacich činností) za účelom optimalizácie jeho činnosti v reálnom čase.

 Autonómne manipulačné a intralogistické zariadenia - Bezobslužné manipulačné, resp. manipulačno-mobilné zariadenia vnútornej logistiky (intralogistiky), ktoré zabezpečujú toky materiálu a výrobkov vo výrobných priestoroch podniku bez účasti človeka, navádzané rádiokomunikačnými zariadeniami signálom, GPS a inými systémami s bezdrôtovou, resp. bezdotykovou komunikáciou, s vysokou mierou flexibility.

 Komplexné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo technologického celku - komplexné riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného systému pred bezpečnostnými a kybernetickými hrozbami rôznych typov.

 Exponenciálne technológie - riešenia, ktoré pracujú s vyspelými priemyselnými technológiami (biotechnológie, neurotechnológie, nanotechnológie, senzoring, umelá inteligencia, pokročilá robotika, drony, 3D tlač a bezdotykové meranie), s viacnásobným inteligentným prvkom alebo kombináciou prvkov pre vyššiu mieru automatizácie procesu alebo riadenia s prvkami umelej inteligencie.

Kategória 2 - Pokročilé inteligentné riešenia

 Priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie - Systém, ktorý umožňuje digitalizovať produkt alebo iný objekt do podoby digitálneho obrázku, ktorý možno analyzovať s využitím softvérových nástrojov.

 Riešenie kybernetickej bezpečnosti jednotlivého zariadenia, alebo technologického celku - riešenie ochrany fungovania inteligentného priemyselného stroja, zariadenia alebo jednotlivého technologického celku pred kybernetickými hrozbami rôznych typov.

 Digitalizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré vychádza z použitia integrovaného počítačového systému, zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu.

 3D skenovanie - inteligentné riešenie, ktoré pracuje s využitím digitálneho snímacieho zariadenia na vytvorenie trojdimenzionálneho digitálneho obrazu priestorov a objektov vo výrobe, logistike a ďalších priestoroch priemyselných objektov a v nich inštalovaných technických prvkov a technológií.

 Automatizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré predstavuje komplexný cieľavedomý proces zavádzania automatických strojov, zariadení a riadiacich postupov, umožňujúcich plne alebo vo vysokej miere vykonávať priemyselné činnosti len s využitím samočinných strojov a iných zariadení, s úlohou človeka v nastavovaní, programovaní, kontrole a servise.

 Robotizácia výrobného procesu - riešenia v priemyselnej automatizácii, ktoré pracujú s využitím automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe.

 Rozšírená realita - inteligentné riešenie, ktoré pracuje s technológiami, umožňujúcimi integrovať reálny obraz sveta o umelo vytvorené objekty.

Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou

 Základná automatizácia jednotlivého procesu - inštalácia výrobných, manipulačných a iných zariadení, ktoré sú vybavené pomocným systémom, využívajúcim inteligentné riešenie (napr. automatický podávač alebo polohovadlo).

 Nové senzory - inštalácia a využitie technológie na zber a analýzu dát v rôznych oblastiach, ktoré reagujú na požiadavky inteligentných technológií, napríklad. priemyselného internetu vecí, bezdrôtového prenosu dát, a ďalších.

 Big Data - implementácia procesu a využitie zariadení a softvéru, ktoré umožňujú zber a analýzu veľkého množstva údajov v reálnom čase pre optimalizáciu obchodných modelov, procesov a riadenie životného cyklu, na ktoré nestačia dosiaľ využívané tradičné databázové nástroje, ale vyžadujú si využitie špeciálnych dedikovaných systémov.

 Dátové centrum - inštalácia špecializovanej zostavy funkčných zariadení (serverov, počítačov) a nevyhnutnej technickej infraštruktúry, určená pre uchovávanie a správu dát. Pre potreby smart riešení musí poskytovať dostatočnú pamäťovú a výkonnostnú kapacitu a prepojenia pre funkčné využitie.

 Cloud pre Smart Industry - Informačné - komunikačné riešenia, ktoré poskytujú cez internet dostupnú pamäťovú kapacitu v množstve a technickej kvalite, aká umožňuje využívať rôzne softvérové a komunikačné riešenia online.

 Autonómne a semiautonómne intralogistické systémy - napríklad mobilný robot, automaticky riadené dopravné zariadenie, ktoré sa vie pohybovať podľa značiek alebo vodičov umiestnených v podlahe, prípadne používa laser na sledovanie optických symbolov.

 Podnikový informačný systém so Smart modulmi - (Enterprise Resource Planning – ERP) – softvérový nástroj na evidovanie a plánovanie podnikových činností s pomocou informácií. Umožňuje strojovo spracovať a integrovať kľúčové podnikové procesy, napríklad prijímanie objednávok, plánovanie činností, evidenciu zásob a všetky finančné informácie.

 Výrobné informačné systémy - (Manufacturing execution systems – MES) – softvérové nástroje a fyzická infraštruktúra, ktoré tvoria funkčné väzby medzi podnikovými informačnými systémami a systémami pre riadenie a automatizáciu fyzickej výroby, vrátane fyzických produkčných procesov.

 Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM) - informačná platforma, ktorá obsahuje základné technické, výrobné, marketingové a servisné dáta o výrobku. Umožňuje tvoriť a sledovať procesy spojené, s tvorbou výrobkov, s návrhom výrobných a logistických procesov.

 Prediktívna údržba (Predictive Maintenance - PdM) - nástroj, ako pomocou štatistických metód, využitia digitálnych dát z prevádzky a technických informácií o fungovaní strojov umožňuje rozšíriť a spresniť existujúce plány údržby.

Zoznam povinných príloh ŽoNFP v rámci Výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

1. Finančná analýza – vypracujeme

2. Plnomocenstvo (ak relevantné) – pripravíme

3. Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (záväzný formulár) – vypracujeme

4. Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie (ak relevantné) – pripravíme

5. Dokumentácia k oprávneným výdavkom (záväzný formulár) – vypracujeme

6. Doplňujúce údaje (záväzný formulár) – vypracujeme

7. Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa (záväzný formulár) – vypracujeme

8. Test podniku v ťažkostiach (záväzný formulár) – vypracujeme

9. Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP (záväzný formulár) - pripravíme 

10. Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 – pripravíme

11. Preukázanie kritérií počiatočnej investície (záväzný formulár) – pripravíme

12. Súhlas pre poskytnutie výpisu z RT (záväzný formulár) – predloží žiadateľ
Udelenie súhlasu žiadateľa, štatutárneho orgánu, každého člena štatutárneho orgánu, prokuristu/i, osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP na vyžiadanie výpisu z registra trestov je nevyhnutnou podmienkou, aby poskytovateľ v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 47a zákona o príspevku z EŠIF, mohol žiadať prostredníctvom ITMS2014+ o vydanie výpisu z registra trestov pre konkrétnu fyzickú osobu, resp. prostredníctvom portálu OverSi.
Pokiaľ je týchto osôb viac je potrebné, aby súhlas udelila každá fyzická osoba samostatne na samostatnom tlačive.

13. Výpis z registra trestov (relevantné pre štátnych príslušníkov tretích krajín)

 

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke, alebo prostredníctvom kontaktov uvedených v sekcii „KONTAKT“

Napíšte nám...

Názov / obchodné meno:

Kontaktná osoba:

Tel. číslo:

Vaša otázka / požiadavka:


kalendar
Február 2024

PoUtStŠtPiSoNe
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
© 2015 EVO Trade s.r.o.     |     info@evotrade.sk     |     www.evotrade.sk